Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Przepisy dotyczące PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Drukuj

PRACODAWCA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Na podstawie Art. 70 b ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić określone warunki o których mowa w art. 70 b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004  Nr 256, poz. 12572 z poźn.zm.):

 • Osoba ucząca młodocianego pracownika (może to być zarówno pracodawca jak i osoba prowadząca zakład w jego imieniu lub tez osoba zatrudniona u pracodawcy) musi posiadać kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego określone w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. nr 113, poz. 988 ze zm.). 
 • Młodociany pracownik powinien ukończyć naukę zawodu po okresie kształcenia trwającym 24 lub 36 m-cy i zdać egzamin z przygotowania zawodowego.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje po przekroczeniu ustawowego 3 ? miesięcznego terminu, który liczy się od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu. 

Należy również pamiętać, aby do wniosku dołączyć kopie dokumentów:

 • potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę prowadzącą kształcenie,
 • umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu i zdanie właściwego egzaminu.

Załączniki

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0