Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Innowacje pedagogiczne

Drukuj

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisem w § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz.U. Nr 56, poz.506), 31 marca 2011 r. upływa termin przekazywania kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu, dokumentacji związanej z działalnością innowacyjną. Zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po:

  • zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych lub eksperymentalnych,
  • uzyskaniu pisemnej zgody organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań innowacyjnych lub eksperymentalnych (w przypadku wymagającym przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych).

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

  • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
  • opinii rady szkoły, /zgodnie z art. 52, ust 2 ustawy o systemie oświaty w szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna/, 
  • pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie.

Dyrektor szkoły /placówki w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji przesyła do Kuratora Oświaty następujące dokumenty:

  1. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji
  2. Opinię Rady Szkoły
  3. Zgodę autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3,  ww. rozporządzenia.
Równocześnie dyrektor szkoły / placówki wypełnia formularz zgłoszeniowy innowacji w RSIO, który od bieżącego roku zastąpi obowiązującą dotychczas "Kartę wdrożenia innowacji". Formularz ten i szczegóły związane z jego wdrożeniem zostaną zamieszczone na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na początku marca 2011r.